praktijkruimteActueel aanbod

Privacy

 

In mijn praktijk voor Zijnsoriëntatie vind ik  privacy en bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. 

 

Zorgvuldige omgang met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens

Alle informatie die deelnemers/studenten aan mij verstrekken, blijft binnen mijn organisatie. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze informatie. 

 

Al mijn cursussen/trainingsbijeenkomsten/ workshops hebben een persoonlijk karakter. Ik beloof mijn deelnemers dat de informatie die zij delen in het kader van mijn aanbod niet buiten deze groepen gedeeld wordt. 

 

Voor al het werk dat ik met groepen, individuen en stellen doe, geldt dat ik gehouden ben aan een geheimhoudingsplicht. Geheimhouding die in het beroepsprofiel en de beroepscode van mijn Beroepsvereniging beschreven staat.

 

Iedere deelnemer van mijn aanbod is verplicht om zorgvuldig om te gaan met (persoonlijke) informatie die zij verkrijgen over hun medecursisten/studenten tijdens het groepsprogramma. Alle informatie blijft dus binnen de groep en binnen de setting van de activiteit. Het is hen niet toegestaan om buiten de activiteit informatie te delen of te bespreken met medecursusten/studenten of met derden.

 

Zorgvuldige omgang met gegevensverwerking

Voor het kunnen opnemen van contact, het versturen van informatie over activiteiten binnen mijn praktijk, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief of anderszins een mailing, bewaar ik persoonlijke gegevens zoals je naam, adres,  telnr en e-mailadres.  Wanneer je je contactgegevens achterlat via mijn website geef je mij/praktijk voor Zijnsorientatie toestemming deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen. Als ik om een andere reden gebruik zou willen maken van je persoonsgegevens, dan zal ik je hierover eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Wanneer je individuele begeleiding of (echt)paar begeleiding volgt, dan bewaar ik ook de zogenaamde 'bijzondere persoonlijke gegevens'. Wanneer dit aan de orde is, dan zal hier expliciet jouw toestemming voor worden gevraagd.

De maatregelen die getroffen zijn om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan zijn: 

  • Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw gegevens. Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord.
  • De netwerken die ik gebruik zijn beveiligd door een fire-wall: hetzij de fire-wall van het netwerk, hetzij de fire-wall van mijn computer.
  • Alle bijzondere persoonsgegevens die verband houden met individuele -/ echtpaar begeleiding of padcoaching zijn beveiligd met een wachtwoord.
  • De bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padcoaching worden direct na afronding/beëindiging van een traject verwijderd en/of vernietigd.
  • Geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor intervisie of supervisie doeleinden. Intervisie en supervisieverslagen worden gedeeld met collega's en zijn zo geschreven dat ze niet herleidbaar zijn naar individuele personen.   
  • Een klein deel van de gegevens -naam, adres, datum cursus/begeleiding ed- wordt gebruikt voor de financiële administratie, teneinde binnen het boekhoudprogramma een nota op te kunnen maken en een boekhouding te kunnen voeren. Met mijn boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst opgesteld waarmee is vastgelegd dat de persoonsgegevens niet door hem worden gebruikt, behalve voor de werkzaamheden t.b.v. mijn boekhouding.

 

 

 


 

 

doorkijkje